Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93322
Title: Phát triển xanh gắn với quyền con người ở Việt Nam (2011-2021)
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Keywords: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Phát triển xanh
Sinh kế xanh
Lối sống xanh
Quyền con người
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04(389) .- Tr.37-42
Abstract: Đại hội XI (2011) của Đảng đã chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh kết hợp với sinh kế xanh, lối sống xanh để tạo thành phát triển xanh gắn với quyền con người. Trong quá trình đó, Việt Nam đã, đang thúc đẩy quyền tham gia của cá nhân, cộng đồng vào phát triển xanh theo hướng hài hòa giữa con người, kinh tế và môi trường. Bài viết làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và những kết quả đạt được trong 10 năm (2011 -2021) thực hiện phát triển xanh gắn với quyền con người ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93322
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.