Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93322
Nhan đề: Phát triển xanh gắn với quyền con người ở Việt Nam (2011-2021)
Tác giả: Nguyễn, Thanh Tuấn
Từ khoá: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Phát triển xanh
Sinh kế xanh
Lối sống xanh
Quyền con người
Năm xuất bản: 2023
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04(389) .- Tr.37-42
Tóm tắt: Đại hội XI (2011) của Đảng đã chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh kết hợp với sinh kế xanh, lối sống xanh để tạo thành phát triển xanh gắn với quyền con người. Trong quá trình đó, Việt Nam đã, đang thúc đẩy quyền tham gia của cá nhân, cộng đồng vào phát triển xanh theo hướng hài hòa giữa con người, kinh tế và môi trường. Bài viết làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và những kết quả đạt được trong 10 năm (2011 -2021) thực hiện phát triển xanh gắn với quyền con người ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93322
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.