Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93342
Title: Chủ trương của Đảng về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Ngô, Quốc Hải
Keywords: Chủ trương của Đảng
Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04(389) .- Tr.72-77
Abstract: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam có những tín ngưỡng, tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội. Cộng đồng các tôn giáo ở nước ta không những gắn bó với dân tộc, là nhân tố xã hội và văn hóa tích cực góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc, mà còn đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới hiện nay các thế lực phản động thường lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ chủ trương của Đảng về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam và những giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93342
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.