Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9334
Title: PHÂN LẬP CHẤT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY CỎ SỮA LÁ LỚN (Euphorbia hirta L.) HỌ THẦU DẦU (Euphorbiaceae)
Authors: Th.S Lê, Thị Bạch
Bùi, Thanh Liêm
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cô lập hợp chất hóa học từ cao phân đoạn methanol của cây Cỏ sữa lá lớn (Euphorbia hirta L.). Xác định cấu trúc hợp chất hóa học cô lập được. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của hợp chất hóa học thu được bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH.
Description: 47ttr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9334
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.