Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9338
Title: Xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline trong mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC-MS/MS)
Authors: TS. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Bài luận văn này sẽ tiến hành khảo sát dư lượng kháng sinh Tetracycline trong các mẫu mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC-MS/MS). Việc xác định dư lượng Tetracycline dựa trên phương pháp nội bộ của Trung tâm Viacimex (phát triển từ AOAC 995.09): Mẫu được hòa tan với nước, sau đó chiết chuyển pha với ethyl acetate, cho qua đầu lọc Nylon 0,22 µm trước khi đem phân tích trên hệ thống LC-MS/MS. Trong khoảng nồng độ từ 5 ppb đến 150 ppb, đường chuẩn xây dựng được có hệ số tuyển tính là R2=0,9984. Áp dụng quy trình phân tích trên các mẫu mật ong để xác định dư lượng Tetracycline, cho thấy có 3 mẫu phát hiện Tetracycline ở các nồng độ mẫu 1 là 14,94 ppb, mẫu 2 là 5,41 ppb và mẫu 6 là 21,91 ppb. Từ đó, luận văn đưa ra một số lời khuyên đối với người tiêu dùng và kiến nghị một số phương pháp trong các mẫu mật ong.
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9338
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.