Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9338
Nhan đề: Xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline trong mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC-MS/MS)
Tác giả: TS. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tóm tắt nội dung luận văn: Bài luận văn này sẽ tiến hành khảo sát dư lượng kháng sinh Tetracycline trong các mẫu mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép hai lần khối phổ (LC-MS/MS). Việc xác định dư lượng Tetracycline dựa trên phương pháp nội bộ của Trung tâm Viacimex (phát triển từ AOAC 995.09): Mẫu được hòa tan với nước, sau đó chiết chuyển pha với ethyl acetate, cho qua đầu lọc Nylon 0,22 µm trước khi đem phân tích trên hệ thống LC-MS/MS. Trong khoảng nồng độ từ 5 ppb đến 150 ppb, đường chuẩn xây dựng được có hệ số tuyển tính là R2=0,9984. Áp dụng quy trình phân tích trên các mẫu mật ong để xác định dư lượng Tetracycline, cho thấy có 3 mẫu phát hiện Tetracycline ở các nồng độ mẫu 1 là 14,94 ppb, mẫu 2 là 5,41 ppb và mẫu 6 là 21,91 ppb. Từ đó, luận văn đưa ra một số lời khuyên đối với người tiêu dùng và kiến nghị một số phương pháp trong các mẫu mật ong.
Mô tả: 50tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9338
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.