Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9346
Title: XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBENDAZIM TRONG MẬT ONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN (LC-MS/MS)
Authors: TS. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Ngọc Phương Duyên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Bài luận văn tiến hành khảo sát dư lượng Carbendazim có trong các mẫu mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS). Việc xác định dư lượng Carbendazim dựa trên phương pháp nội bộ của trung tâm Viacimex (phát triển từ phương pháp AOAC 2007.01-QuEChERS): Mẫu được chiết bằng 1% acid acetic trong acetonitrile, sau đó được làm sạch bằng chiết pha rắn phân tán (Dispersive Solid Phase Extraction-dPSE) và cho qua đầu lọc nylon 0,22 µm trước khi đem phân tích trên thiết bị LC-MS/MS. Thiết bị LC-MS/MS là máy Water Quatro-micro API (triple quadrupole ESI(+)) với cột sắc ký Agilent XDB-C18 2,1 mm×150 mm; 5 µm. Trong khoảng nồng độ 0,5 ppb đến 20 ppb, đường chuẩn xây dựng được có hệ số tuyến tính R2=0,9988 và hệ số tương quan R=0,9994. Phương pháp trên có LOD = 0,5 ppb và LOQ = 1,5 ppb. Áp dụng phương pháp phân tích này trên các mẫu mật ong để xác định dư lượng Carbendazim, cho thấy phần lớn các mẫu mật ong khảo sát có tồn tại dư lượng Carbendazim. Từ đó, luận văn có đưa ra lời khuyên đối với người tiêu dùng và nêu ra một vài kiến nghị.
Description: 61tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9346
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.