Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9347
Title: Tổng hợp dẫn xuất -bromoketone
Authors: PGs. Ts Bùi, Thị Bửu Huê
NGUYỄN, QUỐC KHÁNH
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phản ứng -bromo hóa của các hợp chất carbonyl là một biến đổi quan trọng trong hóa học tổng hợp hữu cơ, vì các sản phẩm tạo ra là những chất trung gian quan trọng trong tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học. Trong nghiên cứu này, quy trình tổng hợp các dẫn xuất -monobromo ketone đã được phát triển thành công bằng cách sử dụng ammonium bromide như một nguồn cung cấp brom và oxone như một chất oxy hóa. Cấu trúc của các hợp chất này được xác nhận đầy đủ bằng một số phương pháp quang phổ như phổ 1H-NMR và 13C-NMR
Description: 45tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9347
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.