Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9355
Title: Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Authors: Hồ, Thanh Thủy
Keywords: Tăng trưởng
Tăng trưởng bao trùm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.32-37
Abstract: Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế nổi bật. Tuy nhiên, nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thách thức của “bẫy thu nhập trung bình”, nền kinh tế còn thiếu bền vững chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, tăng trưởng không đồng đều giữa các ngành và các địa phương, tình trạng bất bình đẳng về thu nhập ngày càng gia tăng... Để bảo đảm tính bền vững và bao trùm của tăng trưởng kinh tế, cần có những giải pháp để phát triển các ngành có lợi thế; phân bổ hợp lý và minh bạch các nguồn lực công; nâng cao năng suất; phát triển giáo dục đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9355
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.