Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9358
Title: Tư tưởng của C.Mác và V.I.Lênin về nhà nước và vận dụng vào tinh giản bộ máy, biên chế nhà nước ta hiện nay
Authors: Vũ, Hoàng Công
Keywords: Tư tưởng C.Mác
Nhà nước
Bộ máy
Biên chế nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.15-20
Abstract: Từ khi lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước ta về cơ bản đã được tổ chức theo những nguyên tắc mà C.Mác nêu ra, và được Lênin tiếp tục khẳng định. Đó là những nguyên tắc bảo đảm bản chất giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tính cách mạng của nhà nước. Nhưng trong điều kiện hòa bình, hội nhập quốc tế, việc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta đã bộc lộ những bất cập. Do vậy, một mặt trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, mặt khác cần vận dụng sáng tạo để phát triển lý luận về nhà nước phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và thời đại, trong đó có yêu cầu nhà nước đơn giản, hiệu quả, ít tốn kém.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9358
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.