Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9359
Nhan đề: Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tác giả: Dương, Trung Ý
Từ khoá: Công tác cán bộ
Giáo dục
Rèn luyện
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.44-51
Tóm tắt: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta và Chủ tịch Hố Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ được coi là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. Công tác này trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã có nhiều tiến bộ, thu được nhiều kết quả tốt, song cũng còn nhiều hạn chế, nhất là về phương pháp, nội dung. Do vậy, cần có nhiều giải pháp để làm tốt hơn nữa.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9359
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.35 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.