Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9360
Title: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở (Qua kinh nghiệm của Hà Tĩnh)
Authors: Hoàng, Trung Dũng
Keywords: Dân chủ cơ sở
Hà Tĩnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.52-58
Abstract: Trong những năm qua, việc phát huy vai trò của người dân và cơ chế bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý xã hội đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy vậy, việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở vẫn còn những hạn chế, khiếm khuyết. Trước bối cảnh mới, việc củng cố, tăng cường tính dân chủ trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận từ trên xuống dưới là yếu tố hết sức cần thiết nhằm “tiếp tục triển khai hiệu quả dân chủ ở cơ sở” .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9360
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.