Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9364
Title: Phải chăng PH.Ăngghen đã "trở cờ"?
Authors: Nguyễn, Văn Quyết
Keywords: C.Mác
Ph.Ăngghen
Đấu tranh giai cấp
Pháp
1848-1850
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.76-81
Abstract: Tháng 3-1895, Ph.Ăngghen hoàn thành viết “Lời nói đầu” cho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848-1850” của C.Mác. Sau khi tác phẩm được công bố, một số nhân vật xét lại đã trích đăng một số đoạn, nhưng tách rời hoàn cảnh ra đời, và kết luận đây là “di chúc chính trị”, sự “trở cờ” của Ph.Ăngghen. Vậy, thực chất những quan điểm của ông là gì? Bài viết dưới đây sẽ phân tích bối cảnh và nội dung những quan điểm đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9364
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.