Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9365
Title: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) - chiến lược văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Duy Bắc
Keywords: Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII
Văn hóa
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.3-9
Abstract: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998), nền văn hóa Việt Nam có được nhiều giá trị, diện mạo và sắc thái văn hóa mới, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa hoc, đại chúng. Tuy nhiên, những thành quả trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng; chưa tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh... Do vậy, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa; chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước. Mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên cần xem xét nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của mình, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9365
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.