Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9373
Title: Kiểm soát quyền lực theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.33-38
Abstract: Hồ Chí Minh - người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, sớm hiểu rằng quyền lực luôn có xu hướng tha hóa. Vì thế, Người đã trăn trở và nỗ lực tìm cách kiểm soát quyền lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống công quyền. Ở nước ta hiện nay, kiểm soát quyền lực đang “nổi lên” như một yêu cầu vô cùng cấp bách. Toàn hệ thống chính trị mà đứng đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam cần vận dụng sáng tạo tư tưởng, kinh nghiệm kiểm soát quyền lực hết sức quý báu mà Hồ Chí Minh đã để lại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9373
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.