Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9385
Title: Kế toán các khoản thu, doanh thu trong đơn vị hành chính, sự nghiệp - từng bước tiệm cận chuẩn mực kế toán công quốc tế
Authors: Nguyễn, Trọng Cơ
Hy, Thị Hải Yến
Keywords: Kế toán doanh thu
Chuẩn mực kế toán công quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.13-18
Abstract: Kế toán là hình ảnh phản chiếu của cơ chế tài chính. Vậy nên bất cứ một biến chuyển nào trong cơ chế quản lý tài chính cũng kéo theo sự thay đổi về kế toán để tạo nên tổng thể phù hợp. Trong bối cảnh cải cách quản lý tài chính công diễn ra mạnh mẽ cùng xu thế hội nhập quốc tế, kế toán công ở Việt Nam cũng buộc phải thay đổi. Ngày 10/10/2017, Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ra đời thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC - Chế độ kế toán HCSN cũ đã thực sự không còn phù hợp với Luật NSNN và Luật Kế toán 2015 đồng thời cũng không còn phù hợp trong điều kiện tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Một trong những nét nổi bật ở Thông tư 107/2017/TT-BTC đó là đã lồng ghép nội dung của chuẩn mực kế toán công quốc tế vào trong một số nội dung như tài sản, doanh thu, chi phí và báo cáo tài chính..., góp phần tạo tiền đề để sớm ban hành chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam. Ở bài viết này, nhóm tác giả xin được đề cập tới một trong các nội dung đó - nội dung kế toán các khoản thu, doanh thu thông qua sự so sánh giữa kế toán nội dung này trong chuẩn mực kế toán công quốc tế, trong chế độ kế toán HCSN cũ và mới để thấy rõ sự chuyển biến theo hướng tích cực của kế toán công ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9385
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.