Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9389
Title: Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của một số nước và bài học có thể vận dụng đối với Lào và tỉnh Attapư
Authors: Keomany, Khamphanh
Keywords: Quản lý nhà nước
Phân cấp quản lý
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.73-76
Abstract: Quản lý ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý luôn là vấn đề nóng và thực sự cần thiết của bất kỳ quốc gia nào. Việc phân cấp và quản lý ngân sách một cách đúng đắn có hệ thống không chỉ là giảm bội chi Ngân sách, mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội một cách tích cực nhất. Trong khuôn khổ bài viết tác giả muốn nêu kinh nghiệm quản lý Ngân sách ở một số nước để từ đó rút ra bài học trong quản lý Ngân sách ở CHDCND Lào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9389
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.