Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9390
Title: Mấy vấn đề của đổi mới chính trị đồng bộ và phù hợp với đổi mới kinh tế
Authors: Nguyễn, Văn Vĩnh
Keywords: Đổi mới kinh tế
Đổi mới chính trị
Đổi mới đồng bộ và phù hợp.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.26-32
Abstract: Đổi mới chính trị không chỉ tâp trung vào hệ thống chính trị, mà còn phải chú tâm vào nhiều cấu phần khác của chính trị như: Tư duy chính trị; Thể chế chính trị; Chính sách; Văn hóa chính trị; Con người chính trị; Công nghệ chính trị; Kỹ năng hoạt động chính trị... Để đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp giữa chính trị và kinh tế, giữa đổi mới chính trị với đổi mới kinh tế trong xây dựng thể chế phát triển nhanh và bền vững ở nước ta trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện một hệ giải pháp toàn diện từ nhận thức đến nội dung từ thể chế đến phương thức hoạt động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9390
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.