Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9397
Title: Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản nhìn từ lý luận của C. Mác và thực tiễn thế giới ngày nay
Authors: Phạm, Anh Hùng
Keywords: Lý luận triết học của C.Mác
Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 9 .- Tr.34-40
Abstract: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là kiểu mẫu của quan niệm duy vật về lịch sử, vạch rõ cơ chế của vận động, biến đổi xã hội, vạch ra nguồn gốc, động lực bên trong của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa tư bản (CNTB) với tư cách là hình thái kinh tế - xã hội đã xảy ra rất nhiều cuộc khủng hoảng. Sau mỗi lần khủng hoảng, nó đều có sự biến đổi về mặt cấu trúc từ lực lượng sản xuất đến kiến trúc thượng tầng của xã hội. Nghiên cứu khủng hoảng của CNTB từ lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, mối quan hệ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất... để chúng ta nhận thức rõ hơn thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9397
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.