Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9400
Title: Tự chủ đại học là xu thế phát triển trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Keywords: Tự chủ đại học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.64-70
Abstract: Trên thế giới, khái niệm tự chủ đại học phản ánh sự biến đổi mối quan hệ giữa nhà nước và đại học theo tinh thần phát huy truyền thống tự do học thuật của đại học và giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của cơ quan công quyền vào quản trị đại học về tổ chức, tài chính, nhân sự. Ở Việt Nam, tự chủ đại học gắn với tự chịu trách nhiệm, được hơn 20 trường đại học thí điểm thực hiện ở 6 lĩnh vực: tổ chức và nhân sự, tài chính - tài sản, đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục. Tuy còn nhiều khó khăn, song kết quả bước đầu khá tích cực chứng minh chủ trương tự chủ là đúng đắn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9400
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.