Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9402
Title: Thực hiện nghiêm túc và sát thực tế "Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Authors: Lê, Quốc Lý
Keywords: Cán bộ
Công tác cán bộ
Nghị quyết 03-NQ/TW
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.36-41
Abstract: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TW ngày 18-6-1997, Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm chậm khắc phục, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Do vậy, cần có cơ chế, chính sách mới sát thực tế hơn, có tiêu chí, thước đo định lượng có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách thực sự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9402
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.