Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9402
Nhan đề: Thực hiện nghiêm túc và sát thực tế "Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Tác giả: Lê, Quốc Lý
Từ khoá: Cán bộ
Công tác cán bộ
Nghị quyết 03-NQ/TW
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.36-41
Tóm tắt: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TW ngày 18-6-1997, Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm chậm khắc phục, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Do vậy, cần có cơ chế, chính sách mới sát thực tế hơn, có tiêu chí, thước đo định lượng có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách thực sự.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9402
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Lý luận Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.99 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.