Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9408
Title: Hội nhập quốc tế và yêu cầu về tư duy chiến lược của người lãnh đạo hiện nay
Authors: Trần, Văn Phòng
Keywords: Tư duy chiến lược
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.11-16
Abstract: Tư duy chiến lược đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động người lãnh đạo, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những yếu tố góp phần hình thành tư duy chiến lược của người lãnh đạo, bao gồm: tố chất bẩm sinh của người lãnh đạo; tri thức học tập rèn luyện của người lãnh đạo; môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; hoạt động của người lãnh đạo. Tư duy chiến lược gồm một số nội dung chủ yếu: Tư duy chiến lược toàn cầu cho hành động quốc gia; Tư duy chiến lược về quản trị xã hội; Tư duy chiến lược về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tư duy chiến lược về mô hình phát triển của quốc gia, dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9408
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.