Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9411
Title: Những biểu hiện mới của chủ nghĩa dân túy hiện nay
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Keywords: Chủ nghĩa dân túy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.18-22
Abstract: Trong thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy có những biểu hiện mới, trở thành một khuynh hướng trong đời sống chính trị, có mặt ở nhiều quốc gia, dân tộc. Mặc dù không có hệ tư tưởng riêng, đôi khi chỉ là một khẩu hiệu, một bài diễn thuyết có tính mỵ dân với những lời hứa hẹn, nhưng nó đã đánh trúng vào nhu và tâm lý của một bộ phận dân chúng không nhỏ. Trong thực tế chính trị, nó đã tạo ra những xung lực to lớn, những hậu quả khó lường đối với các quốc gia, dân tộc. Do vậy, cần nhận diện đúng để có biện pháp phòng ngừa những tác động tiêu cực của chủ nghĩa dân túy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9411
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.