Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9429
Title: Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet FIBER VNN tại tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Lương, Văn Hiệu
Keywords: Chất lượng dịch vụ internet
Sự hài lòng
Đắk Lắk
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.128-131
Abstract: Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet FiberVNN tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 05 nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet FiberVNN tại tỉnh Đắk Lắk, gồm: Chất lượng mạng lưới; Cấu trúc giá; Khuyến mại và quảng cáo; Chăm sóc khách hàng; và Sự thuận tiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9429
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.