Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9433
Title: Tứ vị thánh nương và hành trình của một nữ thần biển ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thơm
Keywords: Tứ vị thánh nương
Nữ thần biển
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 04 .- Tr.41-46
Abstract: Bài viết nghiên cứu về hình tượng Dương Thái hậu ở Trung Quốc - khởi nguồn của tục thờ Tứ vị thánh nương và quá trình hình thành tục thờ Tứ vị thánh nương: hành trình của một nữ thần biển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9433
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.