Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9473
Title: Các lý thuyết liên quan đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững tại các doanh nghiệp
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Lý thuyết nền
Báo cáo PTBV
DN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 7 .- Tr.53-56
Abstract: Trên thế giới đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu và bài báo trình bày về phát triển bền vững (PTBV), các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin bền vững trên báo cáo kế toán quản trị tích hợp hoặc báo cáo môi trường hay báo cáo PTBV. Các bài báo hay đề tài này dựa trên các lý thuyết nền kinh tế cơ bản. Bài viết nghiên cứu 6 lý thuyết chính liên quan đến việc công bố thông tin PTBV tại doanh nghiệp (DN): (1) Lý thuyết hợp pháp hóa; (2) Lý thuyết các bên liên quan; (3) Lý thuyết tổ chức; (4) Lý thuyết báo hiệu/tiết lộ; (5) Lý thuyết quản lý; (6) Lý thuyết về thể chế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9473
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.