Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9473
Nhan đề: Các lý thuyết liên quan đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững tại các doanh nghiệp
Tác giả: Lê, Anh Tuấn
Từ khoá: Lý thuyết nền
Báo cáo PTBV
DN
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 7 .- Tr.53-56
Tóm tắt: Trên thế giới đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu và bài báo trình bày về phát triển bền vững (PTBV), các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin bền vững trên báo cáo kế toán quản trị tích hợp hoặc báo cáo môi trường hay báo cáo PTBV. Các bài báo hay đề tài này dựa trên các lý thuyết nền kinh tế cơ bản. Bài viết nghiên cứu 6 lý thuyết chính liên quan đến việc công bố thông tin PTBV tại doanh nghiệp (DN): (1) Lý thuyết hợp pháp hóa; (2) Lý thuyết các bên liên quan; (3) Lý thuyết tổ chức; (4) Lý thuyết báo hiệu/tiết lộ; (5) Lý thuyết quản lý; (6) Lý thuyết về thể chế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9473
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.