Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9481
Title: Kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2018 và định hướng 2019
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Chính sách tiền tệ
Định hướng năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2+3 .- Tr.5-7
Abstract: Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách kinh tế vĩ mô, đồng thời hệ thống ngân hàng là trung gian tài chính, chịu tác động bởi nhiều chính sách và biến động kinh tế vĩ mô. Do đó để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đòi hỏi tăng cường phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành trong việc thực hiện mục tiêu vĩ mô tổng thể của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả kịp thời của các cơ quan truyền thông để định hướng tâm lý thị trường, củng cố niềm tin của thị trường vào điều hành của Chính phủ nói chung và điều hành CSTT của NHNN nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9481
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.