Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9491
Title: Lập dự toán ngân sách trong các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Thị Minh Tuệ
Ngô, Thị Thu Hương
Keywords: Lập dự toán ngân sách
ĐHCL
TCTC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.53-55,60
Abstract: Giáo dục đại học trên thế giới đang trong giai đoạn chuyển biến rất mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng cả về quy mô và tính đa dạng. Ngày càng nhiều quốc gia cho phép các trường đại học tự chủ tài chính (TCTC), tự chịu trách nhiệm và chuyển sang cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo. Đối với các trường ĐHCL thực hiện cơ chế TCTC, kế toán quản trị là một khoa học, nghệ thuật về việc cung cấp, đánh giá và phân tích thông tin kinh tế tài chính trong quá trình lập dự toán, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đưa ra các quyết định trong quản lý, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của trường. Bài viết đề cập đến tình hình TCTC trong các trường ĐHCL ở Việt Nam hiện nay, tầm quan trọng và thực trạng lập dự toán ngân sách của các trường ĐHCL chưa thực hiện TCTC, tìm ra những hạn chế và đề xuất giải pháp cho công tác lập dự toán trong các trường ĐHCL TCTC ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9491
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.