Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9492
Title: Xây dựng hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm toán nội bộ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công thương: Thiết kế nghiên cứu
Authors: Vũ, Thị Minh Ngọc
Nguyễn, Thị Kim Huyền
Keywords: Đơn vị hành chính sự nghiệp
Kiểm soát nội bộ
Kiểm toán nội bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.23-25
Abstract: Bài viết thực hiện tiếp cận các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan đến nội dung xây dựng hiệu quả của tổ chức kiểm toán nội bộ (KTNB) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, từ đó đưa ra kế hoạch chi tiết bao gồm tập hợp các phương pháp, thủ tục được sử dụng trong việc thu thập và phân tích các dữ liệu phục vụ nghiên cứu, tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu thực tế, cũng như đạt được mục tiêu đề xuất giải pháp xây dựng hiệu quả hoạt động của tổ chức KTNB trong các đơn vị HCSN thuộc Bộ Công thương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9492
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.