Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9496
Nhan đề: Quy trình kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện dưới góc nhìn của Kiểm toán viên
Tác giả: Nguyễn, Trần Việt
Trịnh, Thị Loan
Từ khoá: Kiểm toán viên
Kiểm toán nhà nước
Quy trình kiểm toán hoạt động
Dự án ODA
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.31-36
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá quy trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, bài viết đã tiến hành phỏng vấn sâu 15 kiểm toán viên (KTV) nhà nước là những thành viên tham gia đoàn kiểm toán ở những giai đoạn khác nhau của quy trình KTHĐ các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do KTNN thực hiện từ khâu: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và phát hành báo cáo kiểm toán (BCKT) và Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Kết quả nghiên cứu thực trạng sẽ là cơ sở để nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị với KTNN, nhằm nâng cao chất lượng quy trình KTHĐ các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9496
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.2 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.