Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9506
Title: Đo lường mục tiêu kiểm soát trong hệ thống kiểm soát nội bộ
Authors: Nguyễn, Hữu Tấn
Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Tính hữu hiệu và hiệu quả
Tính tin cậy báo cáo tài chính (BCTC)
Tính tuân thủ pháp luật
Kiểm soát nội bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.18-20
Abstract: Đo lường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là một chủ đề trọng tâm trong các nghiên cứu về KSNB ở các tổ chức. Bài viết tổng hợp, so sánh các cách tiếp cận đo lường 3 mục tiêu của hệ thống KSNB ở nhiều lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính được sử dụng kết hợp để đo lường ba mục tiêu trên. Thông qua ưu và hạn chế của từng cách tiếp cận đo lường, bài viết đã chỉ ra khoảng trống nghiên cứu để có thể triển khai áp dụng cho các nghiên cứu tương tự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9506
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.