Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9528
Title: Công tác XD đội ngũ cán bộ huyện Thới Lai. TPCT hiện nay - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Nguyễn, Sang Đông
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu tìm hiểu nhận định và vận dụng các cơ sở lý luận chung của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng cán bộ, từ đó làm cơ sở, làm nền tảng lý luận cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Thới Lai. Luận văn cơ bản đã đạt được những nhiệm vụ đề ra. Luận văn đã nghiên cứu, đánh giá và phân tích thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ hiện nay. Từ những thực trạng như vậy, tác giả đã đề xuất những giải pháp nhằm đóng góp nâng cao công tác xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Tác giả luận văn mong rằng những giải pháp đề xuất trên sẽ đóng góp một phần nào đó vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ để huyện Thới Lai có đội ngũ cán bộ ngày càng chất lượng và phát triển./.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9528
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.