Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9533
Title: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tỉnh KG
Authors: Trần, Văn Hiếu
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn với đề tài “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tỉnh Kiên Giang” nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói chung dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thời gian qua việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tỉnh Kiên Giang vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục kịp thời. Chính vì thế, luận văn này tác giả đã kiến nghị một sô giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9533
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.