Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95437
Title: Ảnh hưởng của các nguồn lipid khác nhau lên khả năng thành thục sinh dục cá sát sọc (Pangasius micronema)
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Đỗ, Thành Thảo
Keywords: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành 3 tháng tại trại cá nước ngọt, Trường Thuỷ Sản – Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm nuôi vỗ thành thục cá sát sọc với các nguồn lipid khác nhau được thực hiện với 3 nghiệm thức (NT) thức ăn. NT 1: không bổ sung lipid, NT2: bổ sung dầu đậu nành tổng 9% lipid ,NT3: bổ sung dầu cá tổng 9% lipid. Mật độ nuôi là 100 con/bể 10m3 .Sau 3 tháng nuôi vỗ kết quả đạt được như sau: Nhiệt độ, pH và oxy trong ao nuôi vỗ luôn nằm trong khoảng thích hợp để cá thành thục sinh dục. Hệ số thành thục của cá sát thấp nhất ở tháng 4 đối với NT3 0,42±0,27%. tăng dần vào tháng 5 và cao nhất vào tháng 7 là 1,40 ± 1,17%. Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối lần lượt là 14.161,00±7.081,12 trứng/cá thể cá cái và 120.416,00 ± 35.380,76 trứng/kg cá cái. Đường kính trứng ở giai đoạn IV sau khi đo đạt ở từng nghiệm thức dao động như sau: nghiệm thức 1: 0,71±0,05mm, nghiệm thức 2: 0,85±0,04mm và nghiệm thức 3: 0,75±0,05mm. Cá đực có tuyến sinh dục phát triển cao hơn ở NT2 và NT3 từ tháng 6 đến tháng 7.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95437
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
312.43 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.