Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9547
Title: TT chính trị của ARISTOTLE và giá trị đối với VN
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Võ, Thị Anh Thư
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn với đề tài “Tư tưởng chính trị Aristotle và giá tri đối với Việt Nam” đã tiến hành nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, chương 1 của luận văn nghiên cứu và trình bày về những điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa - chính trị và tiền đề lý luận cũng như yếu tố chủ quan về thân thế sự nghiệp đã góp phần hình thành nên nội dung tư tưởng chính trị Aristotle; Thứ hai, trong chương 2 của Luận văn đã trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng chính trị Aristotle; Thứ ba, những giá trị tư tưởng chính trị Aristotle đối với Việt Nam được trình bày trong chương 3 của Luận văn.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9547
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
967.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.200.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.