Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9555
Title: Giá trị TTHCM về con người đối với sự nghiệp XD con người VN thời kỳ CNH-HĐH đất nước.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Lê, Phước Thuận
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục đích nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người đối với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Luận văn đã cơ bản giải quyết được những nhiệm vụ đặt ra và đi sâu phát triển đề tài. Luận văn đã nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích những cơ sở ảnh hưởng đến quá trình hình thành tư tưởng về con người của Hồ Chí Minh đến những ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người đối với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và những giá trị có ảnh hưởng đối với việc xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ này. Luận văn nhằm nhấn mạnh vào giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh về con người đối với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhất là thấy được những giá trị mà Hồ Chí Minh đã để lại có ảnh hưởng lớn đến xây dựng hoàn thiện con người Việt Nam trong thời kỳ này.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9555
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
789.28 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.