Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9565
Title: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Long An hiện nay
Authors: Phan, Thị Phương Anh
Nguyễn, Minh Châu
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cán bộ là khâu then chốt, trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Vị trí của công tác cán bộ gắn liền với vai trò của đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta đã nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt hơn 89 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn coi cán bộ và công tác cán bộ là những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong xu thế chung của toàn Đảng, những năm gần đây, Tỉnh ủy Tỉnh Long An đã rất quan tâm chú trọng tới công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Tỉnh ủy. Luận văn đã thể hiện bản về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ qua các nội dung cơ sở lý luận, thực trạng, phương hướng và giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Tỉnh ủy Tỉnh Long An
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9565
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
597.01 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.