Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9580
Title: Nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của hội liên hiệp phụ nữ TPCT giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Duy Sơn
Trần, Anh Thư
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu nghiên cứu, khái quát những nhận thức chung về vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích, làm rõ về những thành tựu và những hạn chế trong quá trình thực hiện vai trò của Hội trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Luận văn nhấn mạnh vào phần hiệu quả thực hiện vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của Hội đối với công tác phụ nữ giai đoạn hiện nay. GIÁO
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9580
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.26.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.