Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9595
Title: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản xuất lúa hữu cơ của nông dân. Phân tích thực trạng sản xuất lúa hữu cơ ở Tam Bình. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện những nhóm nông hộ sản xuất lúa hữu cơ và nhóm nông hộ sản xuất lúa canh tác truyền thống, phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy Binary Logistic đã được áp dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích 100 hộ canh tác lúa hữu cơ và lúa canh tác truyền thống tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho thấy chủ hộ có trình độ học vấn tương đối cao. Kinh nghiệm sản xuất lúa lâu năm, tất cả những hộ canh tác lúa hữu cơ đều tham gia CLB/HTX, lượng lao động tham gia vào sản xuất lúa không cao. Khi sản xuất lúa hữu cơ nông dân nhận thức được những lợi ích của trồng lúa hữu hữu cơ mang lại, điều đó thúc đẩy nông dân chuyển đổi hướng canh tác hữu cơ nhiều hơn. Lợi nhuận trung bình bước đầu từ sản xuất lúa hữu cơ đem lại cao hơn mặc dù hiệu quả đồng vốn chưa cao bằng mô hình sản xuất lúa canh tác truyền thống, nhưng lúa hữu cơ ít công chăm sóc, dễ quản lý sâu bệnh và lợi ích lâu dài nên nông dân quan tâm, duy trì và phát triển mô hình. Qua nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất lúa hữu cơ đó là: (1) lao động chính, (2) phần trăm nữ tham gia lao động, (3) số ngày công lao động gia đình, (4) số ngày công lao động thuê.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9595
ISSN: B1510639
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.