Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9602
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình canh tác chôm chôm của nông hộ ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Authors: Võ, Hồng Tú
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Hiện nay sản xuất nông nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất chôm chôm nói riêng còn gặp nhiều vấn đề như: Bị ép giá, chưa nắm vững khoa học kỹ thuật mới, sử dụng các yếu tố đầu vào (phân bón, thuốc nông dược, lao động,...) chưa hợp lý và chưa hiệu quả làm tăng chi phí sản xuất. Từ thực tiễn đó, đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình canh tác chôm chôm của nông hộ ở thị xã Ngãy Bảy tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm: (i) Phân tích thực trạng canh tác chôm chôm tại địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. (ii) Ước lượng mức hiệu quả kinh tế đạt được đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong canh tác chôm chôm tại địa bàn nghiên cứu. (iii) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong canh tác chôm, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cũng như nâng cao thu nhập của những nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Đề tài chọn 40 mẫu nông hộ bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Đề tài sử dụng phương pháp DEA để ước lượng mức hiệu quả kinh tế chôm chôm, bên cạnh đó sử dụng mô hình hồi quy tương quan đa biến để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ ở Ngã Bảy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung bình của các nông hộ sản xuất chôm chôm tại Ngã Bảy đạt được là 46,5%. Với mức hiệu quả kinh tế trung bình đạt được thì chi phí thực tế trung bình mà nông hộ bỏ ra là 34.889.663đồng/ha/năm, mức chi phí tiềm năng tối thiểu trung bình nông hộ bỏ ra là 16.223.693đồng/ha/năm, từ đó cho thấy chi phí có thể giảm trung bình do kém hiệu quả là 18.665.970đồng/ha/năm. Để đạt được hiệu quả kinh tế ở mức tối đa, nông hộ có thể giảm đáng kể chi phí trong quá trình sản xuất chôm chôm. Nông hộ phải ước tính được lượng sử dụng và sử dụng các yếu tố đầu vào như phân bón và ngày công lao động có hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm để đạt năng suất và giá bán cao, khâu chăm sóc chặt chẽ hơn cũng như kỹ thuật canh tác cần được cải tiến để có thể giảm mức chi phí của mỗi nông hộ, hướng đến mức chi phí tối thiểu mà nông hộ có thể sản xuất. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cũng cho thấy yếu tố diện tích và tuổi cây có tác động hiệu quả kinh tế của nông hộ. Bên cạnh đó các yếu tố như: kinh nghiệm sản xuất, sử dụng phân hữu cơ, mật độ cây là các yếu tố không có tác động ảnh hưởng đến mức hiệu quả kinh tế trong sản xuất chôm chôm của các nông hộ.
Description: 91tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9602
ISSN: B1510660
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.