Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9611
Title: Đánh giá hiệu quả tài chính giữa sản xuất lúa 2 vụ và lúa 3 vụ ở xã Thạnh Hòa- huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
Authors: Trần, Duy Phát
Bùi, Thị Diễm My
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Những năm gần đây việc biến đổi khí hậu ngày càng thất thường và điều kiện kinh tế khó khăn nên nhu cầu sản xuất của người dân càng cao nên đề tài “ So sánh hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất lúa 2 vụ và 3 vụ tại xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang năm 2018” nhằm xác định hiệu quả tài chính giữa hai mô hình để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của các mô hình. Đề tài sử dụng phương pháp ngẫu nhiên phân tầng để khảo sát 30 nông hộ trồng lúa 2 vụ và 30 hộ trồng lúa 3 vụ tại xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang> Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng và phép thử T để so sánh kết quả của các chỉ tiêu tài chính của hai mô hình. Kết quả cho ta thấy ở địa bàn khảo sát các nông hộ có diện tích trung bình trên hộ là 2 ha đối với mô hình 2 vụ lúa và 2.5 ha đối với mô hình 3 vụ lúa và tất cả đều là đất chủ sở hữu. Số hộ mua vật tư nông nghiệp theo hình thức thu hoạch xong thanh toán chiếm ty lệ khá cao , 50% ở mô hình 2 vụ và đến 60% ở mô hình 3 vụ nên đều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ. Bán sản phẩm cho thương lái và có hợp đồng viết tay chiếm tỷ lệ khá cao 76.67% ở mô hình 2 vụ và đến 86.76% ở mô hình 3 vụ và việc thực hiện hợp đồng chủ yếu diễn ra khi gần đến ngày thu hoạch . Tổng lợi nhuận không có và có lao động gia đình của hai vụ ĐX và HT của mô hình 2 vụ luôn cao hơn 3 vụ cho dù không có ý nghĩa thống kê. Tổng chi phí cả mô hình của 3 vụ lúa cao hơn có ý nghĩa thống kê. Tổng chi phí cả mô hình của 3 vụ lúa cao hơn có ý nghĩa so với 3 vụ lúa.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9611
ISSN: B1510573
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.