Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9629
Title: Khảo sát nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ở khu đất ngập nước Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang
Authors: Trương, Hoàng Đan
Trần, Lê Ngọc Trâm
Nguyễn, Hữu Định
Trương, Thị Liễu Hà
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ở khu đất ngập nước Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang” được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019 tại 3 xã Nhơn Hội, Quốc Thái và Khánh Bình, với mục tiêu tổng quát là cung cấp thông tin và đánh giá hiện trạng về các nguồn có khả năng gây ô nhiễm chất lượng môi trường nước mặt ở Búng Bình Thiên từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của các nguồn thải đến chất lượng nước mặt tại Búng. Thông qua việc phỏng vấn 60 hộ dân sống xung quanh khu đất ngập nước Búng Bình Thiên và 3 cán bộ thuộc 3 xã Nhơn Hội, Quốc Thái và Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang kết hợp với việc thu thập thông tin, số liệu từ các nguồn tài liệu có liên cũng như các thông tin từ các Sở, Phòng, Ban. Sau đó các số liệu thu thập được mã hóa, tổng hợp bằng phần mềm Microsoft Excel và xử lý trên phần mềm thống kê SPSS sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích, phân loại và sắp xếp các yếu tố tác động, làm cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng các nguồn ô nhiễm tác động đến chất lượng nước ở khu vực nghiên cứu. Đề tài đã đánh giá được nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước tại khu đất ngập nước Búng Bình Thiên. Các nguồn ô nhiễm chính ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt vùng nghiên cứu được xác định là các nguồn: nước thải sinh hoạt, nước thải trồng trọt, chất thải rắn, nước thải chăn nuôi, nước thải thủy sản và một số nguyên nhân khác như nước ô nhiễm từ thượng nguồn đổ về, nước bị ứ đọng, xác bã lục bình,.... Việc quản lý và kiểm soát các chất thải tại nguồn, đặc biệt là nước thải chưa được thực hiện tốt do tại đây chỉ mới có dịch vụ thu gom chất thải rắn, vẫn chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Phần lớn nguồn gây ô nhiễm nước ở Búng Bình Thiên là từ các hoạt động của con người vì vậy cần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư địa phương trong vấn đề bảo vệ môi trường, đồng thời lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, quy hoạch chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung qui mô lớn, ứng dụng mô hình VACB và khuyến khích người dân chuyển đổi canh tác nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái.
Description: 110 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9629
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.