Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9656
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình canh tác bưởi năm roi của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Thùy Trang
Trần, Thị Huỳnh Như
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Đề tài phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình canh tác bưởi Năm Roi của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhằm ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bưởi Năm Roi của nông hộ, đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức hiệu quả kỹ thuật sản xuất bưởi Năm Roi của nông hộ, góp phần nâng cao năng suất và đời sống cho nông hộ. Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp màng bao dữ liệu DEA (Data Envelopment Annlysis) để ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật và sử dụng mô hình hồi quy OLS để ước lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ tham gia sản xuất bưởi Năm Roi. Dữ liệu trong nghiên cứu này được sử dụng từ dữ liệu điều tra nông hộ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2019 với tổng số 40 nông hộ sản xuất bưởi Năm Roi. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật trung bình của các nông hộ sản xuất bưởi Năm Roi là 70,5%. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật bằng phương pháp OLS cho thấy các yếu tố như: diện tích, tuổi cây, kinh nghiệm sản xuất và sử dụng phân hữu cơ có ảnh hưởng. Trong khi các yếu tố còn lại như: nguồn gốc giống và mật độ là các yếu tố không ảnh hưởng đến mức hiệu quả kỹ thuật. Từ đó đề xuất giải pháp giúp cho nông hộ đạt hiệu quả cao trong quá trình sản xuất của mình.
Mô tả: 103tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9656
ISSN: B1510686
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.