Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9661
Title: Phân tích hiệu qủa kinh tế của mô hình sản xuất lúa IR 50404 tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Mô hình sản xuất lúa IR 50404 ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang sản xuất nhiều và còn gặp nhiều vấn đề như: Thời tiết, chưa áp dụng khoa học – kỹ thuật mới, sử dụng các yếu tố đầu vào (phân bón, thuốc nông dược, lao động,…) chưa hợp lý và chưa hiệu quả, điều này làm cho hiệu quả kinh tế của mô hình bị suy giảm. Từ đó, đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình lúa IR 50404 của nông hộ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang” được thực hiện nhằm: 1) Phân tích thực trạng sản xuất lúa IR 50404 tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 2) Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa IR 50404 trên địa bàn nghiên cứu. 3) Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất, đồng thời cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông hộ ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 50 nông hộ sản xuất mô hình lúa IR 50404 trên địa bàn huyện Châu Thành bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Số liệu được phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả, đề tài còn sử dụng phương pháp DEA để ước lượng hiệu quả kinh tế của mô hình lúa IR 50404, bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy tương quan để ước lượng mức ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất của nông hộ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Kết hợp với phân tích SWOT từ đó đưa ra giải pháp phát triển mô hình theo hướng bền vững. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung bình của nông hộ sản xuất lúa IR 50404 vụ Đông Xuân đạt được là 70,8%, vụ Hè Thu là 69,5%. Với mức hiệu quả kinh tế trung bình đạt được thì chi phí tối thiểu trung bình là 10.932.320 đồng/ha/vụ (Đông Xuân) và 14.991.480 đồng/ha/vụ Hè Thu. Trong khi đó chi phí thực tế trung bình của nông hộ là 15.890.000 đồng/ha/vụ Đông Xuân, 19.830.000 đồng/ha/vụ Hè Thu và chi phí có thể giảm trung bình lần lượt là 4.957.680 đồng/ha/vụ và 4.838.520 đồng/ha/vụ. Qua kết quả ước lượng mức hiệu quả kinh tế cho thấy nông dân sản xuất lúa IR 50404 cần điều chỉnh lại mức sử dụng các yếu tố đầu vào như phân, thuốc, giá giống và ngày công lao động gia đình để giảm chi phí, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm để góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho lúa IR 50404 tại địa bàn. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cũng cho thấy các yếu tố: Tham gia tập huấn, giới tính chủ hộ, trình độ học vấn và kinh nghiệm sản xuất có tác động thuận chiều tới hiệu quả kinh tế của nông hộ. Bên cạnh đó, các yếu tố như: diện tích và nguồn gốc giống không có tác động ảnh hưởng đến mức hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa IR 50404 của nông hộ trên địa bàn huyện.
Description: 83tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9661
ISSN: B1510650
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.