Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9664
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trên đất phèn
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Nhưt Duy
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: - Đề tài ”Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 tại nhà lưới khu thực nghiệm khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại Học Cần Thơ xác định sự ảnh hưởng của phân rơm ủ có bỏ sung vi sinh vật cố định đạm-phân giải lân đến sự sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trồng trên đất phèn tại Hòa An. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân hóa học, không bón phân hữu cơ và không bổ sung vi sinh vật; NT2: bón phân hóa học theo công thức phân:100N-80P2O5-40K2O/ha; NT3: 2 kg/m2 phân rơm ủ + 1 lít dung dịch vi sinh vật; NT4: 3 kg/m2 phân rơm ủ + 1 lít dung dịch vi sinh vật; NT5: 4 kg/m2 phân rơm ủ + 1 lít dung dịch vi sinh vật. Các NT bón phân hữu cơ vi sinh (NT3, NT4 và NT5), đều có các chỉ tiêu sinh trưởng lớn hơn có ý nghĩa thống kê với so với NT1 và thấp hơn có ý nghĩa so với NT2. Bón phân hữu cơ với lượng 4 kg/m2 cho chiều dài lá, chiều dài cuống lá và chiều dài phiến khác biệt không ý nghĩa so với NT2. Bón phân hữu cơ với lượng 4 kg/m2 cho trọng lượng cây thấp hơn có ý nghĩa so với NT2 nhưng lại cao hơn có ý nghĩa so với NT1. Bón phân hữu cơ với lượng 4 kg/m2 cho năng suất tổng và năng suất thương phẩm cao hơn có ý nghĩa so với NT1. Bón phân hữu cơ với liều lượng như thí nghiệm chưa có ảnh hưởng đến giá trị độ brix và tỷ lệ vật chất khô.
Description: 60tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9664
ISSN: B1510560
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.