Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9673
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại viễn thông Sóc Trăng
Tác giả: Quan, Minh Nhựt
Nguyễn, Khánh Hằng
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Viễn thông Sóc Trăng. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty
Mô tả: 193 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9673
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
15.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.