Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9673
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại viễn thông Sóc Trăng
Authors: Quan, Minh Nhựt
Nguyễn, Khánh Hằng
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Viễn thông Sóc Trăng. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty
Description: 193 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9673
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.