Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9674
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Trần, Thị Mai Phương
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Mô tả: 208 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9674
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
13.97 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.